Πρόστιμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 656η/29.8.2013 συνεδρίασή του:

• Επέβαλε πρόστιμο €10.000 στην εταιρεία «ALPHA BANK AE» για παράβαση των προβλεπομένων από το ν. 3556/2007 υποχρεώσεων δημοσιοποίησης μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου της «STICHTING PENSIOENFONDS ABP».

• Επέβαλε πρόστιμο €3.000 στην εταιρεία «AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για μη δημοσιοποίηση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου που έληξε την 30.6.2012 και των τριμηνιαίων  οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30.9.2012.

• Επέβαλε πρόστιμα από  €3.000 στις εταιρείες «ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.» και «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» για σημαντικές αποκλίσεις στις προβλέψεις τους για τα αποτελέσματα των χρήσεων 2009  και 2008 αντίστοιχα, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 10  του ν. 3340/2005.

• Επέβαλε πρόστιμο €2.000 στην εταιρεία για «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

• Ανακάλεσε τις άδειες λειτουργίας των εταιριών «ΑNALYSIS CAPITAL TREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» και «Σ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ», κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.2690/1999.

SHARE