Πρόγραμμα για την υποστήριξη νέων ερευνητών, συνολικού ύψους 14 εκατ. ευρώ

SONY DSC
SONY DSC

Πρόσκληση προς τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους ερευνητικούς φορείς της χώρας εκδόθηκε σήμερα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ), καλώντας τα να υποβάλλουν προτάσεις για τη δράση «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές».

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται συνολικά σε 14.000.000 ευρώ.

Αντικείμενο της δράσης είναι η δυνατότητα υλοποίησης μικρών προτάσεων οι οποίες κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών. Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Οι ωφελούμενοι (ερευνητές) θα υποβάλουν τις ερευνητικές τους προτάσεις στον οικείο ΕΛΚΕ, ο οποίος στη συνέχεια θα υποβάλει τις προτάσεις στην ΕΥΔ. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων από τους ΕΛΚΕ προς την ΕΥΔ είναι η 1η Μαρτίου 2017.

Η πρόσκληση και τα απαραίτητα συνοδευτικά είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.edulll.gr/?p=31436

SHARE