Πέντε τράπεζες “έβαλαν μέσα” το ΤΧΣ με 5,03 δισ. ευρώ

 

Στα 5,03 δισ. ευρώ διαμορφώνεται η ζημιά με την οποία επιβαρύνεται το ΤΧΣ λόγω της υποχρέωσής του να καλύψει τα χρηματικά ποσά που προκύπτουν στο πλαίσιο της εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων, και συγκεκριμένα των ΑΤΕ, Τ.Τ. και τριών συνεταιριστικών τραπεζών.

Σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική Εκθεση του Ταμείου για τη χρήση 2012, η δραστηριότητα του Ταμείου υπεισέρχεται προσωρινά στις αρμοδιότητες του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και για το λόγο αυτό πέρυσι το ΤΧΣ κατέβαλε για την εξυγίανση πέντε πιστωτικών ιδρυμάτων το ποσό των  7.256 εκατ. ευρώ.

Εν συνεχεία, το Ταμείο κατά την 31η/12/2012 εκτίμησε ότι το ανακτήσιμο ποσό από τη διαδικασία εκκαθάρισης θα είναι 2.218 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας απομείωση των απαιτήσεών του κατά ποσό 5.038 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, η απαίτηση από την εκκαθάριση της ΑΤΕ ανήλθε στο ποσό των 6.675,9 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 145,1 εκατ. ευρώ σε μετρητά), το οποίο καταβλήθηκε το 2012 και αφορά στην κάλυψη του αρχικού funding gap όπως ορίστηκε από την ΤτΕ.
Κατά την 31η/12/2012 το Ταμείο εκτίμησε ότι το ανακτήσιμο ποσό από τη διαδικασία εκκαθάρισης είναι 1.970,7 εκατ. ευρώ, ήτοι απομείωση ποσού 4.705,2 εκατ. ευρώ.

Η απαίτηση από την κάλυψη του funding gap της Proton Bank ανέρχεται στο ποσό των 259,6 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε στη Νέα Proton Bank μετά τη λύση της Proton Bank και αφορά σε ένα τμήμα του συνολικού funding gap το οποίο καθορίστηκε από την ΤτΕ.
Για το τέλος του 2012 το Ταμείο εκτιμά ότι το ανακτήσιμο ποσό από τη διαδικασία εκκαθάρισης είναι 16 εκατ. ευρώ, ήτοι απομείωση ποσού 243,6 εκατ. ευρώ.

Η απαίτηση από την Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, που είναι επίσης υπό εκκαθάριση, ανέρχεται στο ποσό των 209,5 εκατ. ευρώ. Το εν λόγω ποσό καταβλήθηκε στην ΕΤΕ μετά τη λύση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας και τη μεταφορά των καταθέσεων στην ΕΤΕ, μετά την από 18/03/2012 απόφαση της ΤτΕ.

Κατά την 31η/12/2012 το Ταμείο εκτιμά ότι το ανακτήσιμο ποσό από τη διαδικασία εκκαθάρισης είναι 147,9 εκατ. ευρώ, ήτοι απομείωση ποσού 61,6 εκατ. ευρώ.

Από τη Συνεταιριστική Λέσβου-Λήμνου η απαίτηση του ΤΧΣ ανέρχεται στο ποσό των 55,5 εκατ. ευρώ. Το εν λόγω ποσό καταβλήθηκε στην ΕΤΕ μετά τη λύση της Συνεταιριστικής Λέσβου-Λήμνου και της μεταφοράς των καταθέσεων στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.
Κατά την 31η/12/2012 το Ταμείο εκτιμά ότι το ανακτήσιμο ποσό από τη διαδικασία εκκαθάρισης είναι 36,1 εκατ. ευρώ, ήτοι απομείωση ποσού 19,5 εκατ. ευρώ.

Επίσης, η απαίτηση από την υπό εκκαθάριση Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας ανέρχεται στο ποσό των 55,5 εκατ. ευρώ, που και αυτό καταβλήθηκε στην ΕΤΕ μετά τη λύση της Συνεταιριστικής Λαμίας. Το Ταμείο εκτιμά ότι το ανακτήσιμο ποσό από τη διαδικασία εκκαθάρισης είναι 47,6  εκατ. ευρώ, ήτοι απομείωση ποσού 7,9 εκατ. ευρώ.

Προτεραιότητες για το 2013

Σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, οι τράπεζες που λαμβάνουν κεφαλαιακή ενίσχυση δεσμεύονται να προβούν σε αναδιάρθρωση, βάσει 5ετούς σχεδίου αναδιάρθρωσης, το οποίο εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Directorate-General for Competition).

Ομως, πέραν των υπολοίπων τραπεζών, το μεγάλο στοίχημα είναι η ιδιωτικοποίηση της Eurobank, για την οποία και η σημερινή και η πρώην διοίκηση σημειώνουν πως υπάρχει δεδηλωμένο ενδιαφέρον.

Σημειώνεται πως κατόπιν της υπογραφής συμφωνίας για την εξαγορά των Νέου Τ.Τ. και Νέα Proton ο διευρυμένος όμιλος της Eurobank ενισχύει τη στρατηγική θέση της τράπεζας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την ελκυστικότητα της ως επενδυτική πρόταση, διευκολύνοντας τη μελλοντική της ιδιωτικοποίηση προς όφελος του Δημοσίου και της ελληνικής οικονομίας.

Τους επόμενους μήνες το Ταμείο θα προετοιμάσει το έδαφος για την επιστροφή της Eurobank σε ιδιωτικό καθεστώς, μεριμνώντας για την αποτελεσματική λειτουργία της τράπεζας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και εξασφαλίζοντας ότι η διοίκηση της Eurobank θα προετοιμάσει την τράπεζα για μια αποτελεσματική ιδιωτικοποίηση είτε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης είτε μέσω τοποθέτησης στην αγορά.

Οπως δήλωσε η κα Αναστασία Σακελλαρίου, διευθύνουσα σύμβουλος του ΤΧΣ, «το Ταμείο ολοκλήρωσε επιτυχώς και εντός του χρονοδιαγράμματος την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και μία σειρά επιπρόσθετων δραστηριοτήτων, όπως η υπογραφή του Πλαισίου Συνεργασίας με τις συστημικές τράπεζες, η έγκριση των Προγραμμάτων Διαχείρισης Παθητικού των τραπεζών και οι εγκρίσεις για την απόκτηση των μεταβατικών πιστωτικών ιδρυμάτων και των υγιών μερών των υπό εκκαθάριση τραπεζών από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Κύριος στόχος του Ταμείου παραμένει η  διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με άμεση προτεραιότητα να αποτελεί η προσέλκυση νέων ιδιωτικών κεφαλαίων στις τράπεζες».

Καταβολή κεφαλαίων

Σύμφωνα με τον απολογισμό, το κεφάλαιο του Ταμείου, μετά τις αυξήσεις κεφαλαίου το 2012 και το 2013, με τη μορφή ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου εκδόσεως Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), διαμορφώθηκε στα 49,7 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν της υπογραφής των Συμβάσεων Προεγγραφής και σύμφωνα με την επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για τις απαραίτητες κεφαλαιακές ενισχύσεις, το Ταμείο προέβη στις 28/5/2012 στην καταβολή ομολόγων ΕΤΧΣ ονομαστικού ποσού 18.000 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή έναντι των μελλοντικών αυξήσεων κεφαλαίου των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Αναλυτικά, η Alpha Bank έλαβε 1,9 δισ. ευρώ, η Eurobank 3,97 δισ. ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς  4,7 δισ. ευρώ και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  7,43 δισ. ευρώ.

Στα τέλη του 2012 οι τέσσερις τράπεζες έλαβαν επιπρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο, ποσού 6.262 εκατ. ευρώ.

Επίσης, στο κλείσιμο του 2012, τα ταμιακά διαθέσιμα ανέρχονταν στο ποσό των 828 εκατ. ευρώ. Οπως αναφέρει η διοίκηση, οι ενέργειες του ΤΧΣ το 2012 είχαν ως αποτέλεσμα την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών το 2013.

Κατόπιν των αυξήσεων κεφαλαίων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, το 2013, το ποσοστό του Ταμείου επί του μετοχικού τους κεφαλαίου διαμορφώθηκε ως εξής: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: 84,35%, Τράπεζα Πειραιώς: 81,01%, Alpha Bank: 83,71% και Eurobank: 93,55%.

 

πηγη: naftemporiki.gr

SHARE