ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 1.891 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι προσωρινοί πίνακες των 1.891 διοικητικών υπαλλήλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των θέσεών τους δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν από το Σάββατο 13 έως την Τετάρτη 17 Απριλίου.

Όπως σημειώνεται από το ΑΣΕΠ, η άσκηση της ένστασης γίνεται ατελώς με κατάθεσή της είτε αυτοπροσώπως είτε με πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον ενδιαφερόμενο με γραπτή εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ,

-απευθείας στο ΑΣΕΠ (στη διεύθυνση: Πουλίου 6, Αμπελόκηποι, Αθήνα ή Κτίριο «ΖΕDA», Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Θέρμη, Θεσσαλονίκη)

-είτε μέσω fax (ΦΑΞ 2131319187 ή 2131319188 ή 2106467728) με την ένδειξη «Ένσταση για τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ του ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2013

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

 

SHARE