Ολοκληρώθηκε η εξαγορά των μετοχών του Hilton από την Home Holdings

Η Ιονική Ξενοδοχειακή γνωστοποίησε ότι ολοκληρώθηκε την 29.6.2017 η καταχώρηση της Home Holdings Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών  στο Σύστημα άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου 114.870 κοινών ονομαστικών μετοχών, τις οποίες αφορούσε το δικαίωμα εξαγοράς του Προτείνοντα, που ασκήθηκε, σε συνέχεια και σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 8/786/08.06.2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ως εκ τούτου, ο Προτείνων κατέχει σήμερα, άμεσα, συνολικά 13.404.440 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας

SHARE