ΟΤΕ: Την επέκταση σκοπού της εταιρείας ενέκρινε η έκτακτη Γ.Σ.

Την τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της εταιρείας, αποφάσισε, μεταξύ άλλων,  η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν το 67,97% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν και λήφθηκαν κατά πλειοψηφία αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας, χορηγήθηκε ειδική άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για τη σύναψη σύμβασης/συμβάσεων χορήγησης άδειας χρήσης σήματος μεταξύ των συνδεδεμένων με την OTE Α.Ε. εταιρειών Romtelecom και COSMOTE Ρουμανίας (Δικαιοδόχοι) και της DeutscheTelekomAG (Δικαιοπάροχος) και εγκρίθηκαν οι βασικοί όροι της σχετικής σύμβασης/συμβάσεων, 

τέλος δε, δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη για την έγκρισή του πλειοψηφίατο θέμα «αναλογική μείωση των αποδοχών της διοίκησης και των στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. για τη διάρκεια ισχύος του ΜΠΔΣ 2012-2015, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν.4092/2012».

SHARE