Νηρεύς: Διεύρυνση ζημιών στα 14,2 εκατ. ευρώ για το α΄τρίμηνο

Πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες βελτιωμένες κατά 2,3% στα €40,5 εκατ., ενισχυμένες από τις ανοδικές πωλήσεις ψαριών (αύξηση 5,3%) που αντιστοιχούν στο 90% των συνολικών πωλήσεων, εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης ο όμιλος Νηρεύς . Οι συνολικές πωλήσεις από συνεχιζόμενες και πωληθείσες δραστηριότητες διαμορφώθηκανσε €41,4 εκατ. έναντι €43,5 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά €2,6 εκατ. (7,3%) έναντι του τριμήνου 2014, από €36,1 εκατ. σε €33,5 εκατ., ενώ τα υπόλοιπα των πιστωτών πλην τραπεζών υποχώρησαν σε €57,6 εκατ., καταγράφοντας μείωση €4,6 εκατ. (7,4%) έναντι του τέλους της χρήσης 2014.

Η ρευστότητα ενισχύθηκε περαιτέρω με την αποεπένδυση της δραστηριότητας του ομίλου στην Τουρκία και τις θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (free cash flow) διαμορφώθηκαν σε €6,1 εκατ. και είναι βελτιωμένες κατά €1,6 εκατ. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε €2,8 εκατ. έναντι €5,5 εκατ. το τρίμηνο του 2014.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με μη επαναλαμβανόμενες ζημίες ύψους €3 εκατ. και από αρνητική επίδραση €18,3 εκατ. στην αποτίμηση των βιολογικών αποθεμάτων στην εύλογη αξία, έναντι της 31.12.2014, λόγω της μειωμένης ανάπτυξης ψαριών κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών βάσει του βιολογικού τους κύκλου. Επομένως, τα καθαρά αποτελέσματα σε επίπεδο ομίλου ήταν ζημίες €14 εκατ. έναντι ζημιών €12,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους που αντιστοιχούν στους μετόχους της μητρικής ήταν αρνητικά €14,2 εκατ. έναντι αρνητικών €12,6 εκατ. το τρίμηνο του 2014.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 63.697.1 53 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,34, εκ των οποίων 22.390 είναι ίδιες. Τα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής ανέρχονται την 31.3.2015 σε €49,2 εκατ., ενώ μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανέρχονται σε €39,8 εκατ.

Εν τω μεταξύ, η εταιρία υπενθυμίζει ότι επικυρώθηκε η συμφωνία αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού από τη γενική συνέλευση των μετόχων της 4ης Μαΐου 2015. Η συμφωνία προβλέπει την κεφαλαιοποίηση δανείων ύψους €58,6 εκατ. και την αναδιάρθρωση των υπολοίπων δανείων.

Ο κ. Αντώνιος Χαχλάκης, διευθύνων σύμβουλος, δήλωσε: «Με την έγκριση της αύξησης κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση δανείων και της συμφωνίας αναδιάρθρωσης του υπολοίπου δανεισμού του ομίλου από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 4ης Μαΐου 2015, σηματοδοτήθηκε η έναρξη μιας διαδικασίας η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 31.1 0.201 5 και να θέσει τις νέες βάσεις για την ενδυνάμωση της αξίας της εταιρίας.

Οι εξελίξεις αυτές, με τις οποίες επιτυγχάνεται η εξυγίανση της δομής των κεφαλαίων του ομίλου και η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, θα επιδράσουν θετικά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την αύξηση της αποδοτικότητας των διαθέσιμων πόρων, σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του.

Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη συνεχή εξέλιξη της δραστηριότητάς μας, με έμφαση στην καινοτομία και στη διατήρηση της ηγετικής μας θέσης, με προϊόντα κορυφαίας ποιότητας. Η ΝΗΡΕΥΣ θα συνεχίσει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις του κλάδου, στοχεύοντας πάντοτε στην υγιή και αειφόρο ανάπτυξή του».

SHARE