Νηρεύς: Αύξηση πωλήσεων και συρρίκνωση ζημιών στο α΄εξάμηνο του 2017

Στο ποσό των 102 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Οµίλου ΝΗΡΕΑ το εξάμηνο του 2017 έναντι 95,4 εκατ. ευρώ του 2016 σημειώνοντας αύξηση 6,9%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας αυξήθηκαν κατά 7,6% και αντιστοιχούν στο 91,7% των συνολικών πωλήσεων.

Οι εξαγωγές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 80% των πωλήσεων, ανήλθαν σε 81,6 εκατ. ευρώ σηµειώνοντας αύξηση 5,7% έναντι του 2016. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τιµή πώλησης της τσιπούρας δέχθηκε πιέσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο εξάµηνο του 2016 ενώ η τιµή του λαυρακίου παρέµεινε ανθεκτική.

Τα συνολικά προ φόρων αποτελέσµατα του εξαµήνου 2017 ανήλθαν σε ζηµιές 1,9 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 7,6 εκατ. ευρώ το εξάµηνο του 2016 παρουσιάζοντας βελτίωση 75%. Το αρνητικό αποτέλεσµα το πρώτου εξαµήνου οφείλεται στη µειωµένη βιοµάζα των νωπών ψαριών λόγω του βιολογικού τους κύκλου βάσει του οποίου σηµειώνεται ανάκτηση της βιοµάζας τους κατά το δεύτερο εξάµηνο µε τελικώς προβλεπόµενη αύξηση του όγκου τους µέχρι το τέλος της χρήσης.

Τα συνολικά µετά φόρων αποτελέσµατα της χρήσης ανήλθαν σε ζηµιές 2,6 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 6,6 εκατ. ευρώ το εξάµηνο του 2016 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 60%.

Οι λειτουργικές ταµειακές ροές ανήλθαν σε 12,6 εκατ. ευρώ έναντι 3,1 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαµήνου του προηγούµενου έτους σηµειώνοντας αύξηση κατά 9,5 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό διαµορφώθηκαν σε 4,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. ευρώ το εξάµηνο του 2016.

Ο τραπεζικός δανεισµός, προ των προβλέψεων των αναλογισθέντων τόκων που θα αποπληρωθούν τον Οκτώβριο του 2017, ανήλθε στα 182,1 εκατ. ευρώ έναντι 182,3 εκατ. ευρώ στις 31/12/2016.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός (Net Debt) ανήλθε στα 165,2 εκατ. ευρώ έναντι 171,6 εκατ. ευρώ στις 31/12/2016.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός (Net Debt), µετά την επίδραση της αποτίµησης σε εύλογη αξία των νέων δανείων, ανήλθε σε 149,2 εκατ. ευρώ έναντι 154,7 εκατ. ευρώ στις 31/12/2016.

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 87.449.210,40 ευρώ διαιρούµενο σε 291.497.368 µετοχές µε ονοµαστική αξία 0,30 ευρώ εκάστη.

Τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου ανήλθαν σε 129,5 εκατ. ευρώ στις 30/6/2017.

SHARE