Νέα εταιρεία από τη ΔΕΗ και τον όμιλο Κοπελούζου – ΔΕΗ SOLAR SOLUTIONS Α.Ε.

Τη σύσταση, από κοινού με τη DAMCO ENERGY του Ομίλου Κοπελούζου, εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΗ SOLAR SOLUTIONS Α.Ε.» ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ.

Ενέκρινε επίσης την υπογραφή της Σύμβασης Μετόχων και του Καταστατικού Σύστασης της παραπάνω εταιρείας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ SOLAR SOLUTIONS θα είναι 2 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ θα συμμετέχει σε αυτό με ποσοστό 49%.

Το αντικείμενο της εταιρείας θα είναι η προώθηση, μέσω πανελλαδικού δικτύου καταστημάτων με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchising), ολοκληρωμένων λύσεων οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών και προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πελατών της ΔΕΗ.

SHARE