Μείωση 2,9% του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής το Νοέμβριο

Ο Γενικός ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής του µηνός Νοεµβρίου 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Νοεµβρίου 2011, παρουσίασε µείωση κατά 2,9%, έναντι µείωσης 7,4% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ο µέσος ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεµβρίου 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεµβρίου 2011, παρουσίασε µείωση κατά 3,5%, έναντι µείωσης 7,5% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Ανάλυση ετήσιων µεταβολών µηνός Νοεµβρίου 2012, σε σύγκριση µε το Νοέµβριο 2011.

Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 2,9% το µήνα Νοέµβριο 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεµβρίου 2011, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:

α. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 1,8%.
Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης µεταλλούχων µεταλλευµάτων και άλλων εξορυκτικών και λατοµικών δραστηριοτήτων.
β. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 0,2%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα και µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού.
γ. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 13,0%.
δ. Στην αύξηση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 0,6%.
2. Ανάλυση µέσων µεταβολών, περιόδου Ιανουαρίου – Νοεµβρίου 2012, σε σύγκριση µε την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεµβρίου 2011.

Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 3,5% της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεµβρίου 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεµβρίου 2011, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 1,5%.
β. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 4,5%.
γ. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 2,8%.
δ. Στην αύξηση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 1,2%.

SHARE