ΚΕΠΕ: Μετάβαση απ’την ύφεση στην ανάπτυξη το 2014 – Να στηριχθούν νευραλγικοί τομείς

Το 2014 θα αποτελέσει το έτος μετάβασης από την εξαετή περίοδο ύφεσης, στην οποία εισήλθε η ελληνική οικονομία το 2008, σε περίοδο οικονομικής ανάκαμψης, αναφέρει στο μηνιαίο του δελτίο για την Ελληνική Οικονομία το Κέντρο Προγραμματισμούς και Ερευνών (KEΠΕ).

Οι εν λόγω προβλέψεις αποτελούν μια σαφή ένδειξη ότι έχει πλέον συντελεστεί η πρώτη φάση προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας, η οποία και φαίνεται να διανύει ήδη περίοδο σταθεροποίησης.

Ωστόσο, όπως σημειώνει στην έκθεση του το ΚΕΠΕ, αναγκαία και ουσιώδης για τη διαχρονική εξασφάλιση μιας διατηρήσιμης ανάπτυξης και τη διαφύλαξη της δημοσιονομικής ισορροπίας κρίνεται η συμβολή της οικονομικής πολιτικής, τόσο σε κλαδικό επίπεδο, μέσω της στήριξης των νευραλγικών τομέων της ελληνικής οικονομίας και της ενίσχυσης εκείνων των κλάδων που χαρακτηρίζονται από σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, όσο και σε επίπεδο επιβολής δημοσιονομικών κανόνων και εδραίωσης δημοσιονομικών θεσμών.

Συγκεκριμένα το ΚΕΠΕ αναφέρει ότι η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από πολιτική σταθερότητα, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναπτυξιακών δράσεων, με βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες στοχεύσεις, καθώς και τη συνέχιση της προώθησης και υιοθέτησης των απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Επιπροσθέτως, σημαντικά βήματα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε τομείς όπως ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και της δικαιοσύνης, η κοινή πολιτική σε θέματα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, μείωσης της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους, και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Ο δείκτης KEPE GRIV6 στις 15/7/2014 διαμορφώθηκε στο 35,26%, σε επίπεδο ελαφρά υψηλότερο του ιστορικού μέσου όρου, της περιόδου 2/1/2004-15/7/2014 (34,5%). Ο δείκτης «φόβου» για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά φαίνεται να σταθεροποιείται στα επίπεδα του ιστορικού μέσου όρου κατά τη διάρκεια του Ιουλίου. Η πτώση του δείκτη “φόβου” αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία και την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, καθώς και τις ευνοϊκές προσδοκίες των επενδυτών στην αγορά παραγώγων.

Σημαντικό πρόβλημα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, παραμένει το πρόβλημα της ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις. Καθοριστικό ρόλο στη σταδιακή αποκατάσταση της χρηματοδότησης κατέχουν η επιτυχής αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και η αντιμετώπιση του ζητήματος των «κόκκινων δανείων», για τη διασφάλιση της σταθερότητας και τη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης, δεδομένου και του υψηλού κόστους χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η έκθεση σχετικά με τη λειτουργία των Δημοσιονομικών Συμβουλίων, που πρόσφατα θεσπίστηκε και στη χώρα μας, αν και τα συμβούλια αυτά δεν ασκούν δημοσιονομική πολιτική, επιτελούν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας της δημοσιονομικής πολιτικής.

Το ΚΕΠΕ τονίζει στην έκθεση του ότι στην Ελλάδα, με τη θεσμοθέτηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου καλύπτεται ένα κενό του νομικού πλαισίου, καθώς θα αποτελεί ένα θεσμικό όργανο που με τις αρμοδιότητες που του έχουν δοθεί θα εστιάζει, κυρίως, στην αξιολόγηση της τήρησης των δημοσιονομικών κανόνων που διέπουν τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής, καθώς και των προβλέψεων των δημοσιονομικών μεγεθών που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού και το σχεδιασμό του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).

SHARE