Ιονική Ξενοδοχειακή: Αίτημα στην Κεφαλαιαγορά για διαγραφή μετοχών από το Χ.Α.

Η «Ιονική Ξενοδοχιακαί Επιχειρήσεις Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι κατόπιν της  επιτυχούς ολοκλήρωσης της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας,  η Home Holdings Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, ως μοναδική μέτοχος, συνήλθε στα γραφεία της Εταιρείας σε έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση στις 3 Ιουλίου 2017, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 100% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αποφάσισε την διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της, ήτοι 13.404.440 μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 8,63 εκάστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών και την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και την υποβολή του σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης του μόνου μετόχου της Εταιρείας, η Εταιρεία υπέβαλε σήμερα, 4 Ιουλίου 2017, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα διαγραφής του συνόλου των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3371/2005.

SHARE