ΙΚΑ: Λόγω έλλειψης προσωπικού έφτασαν 37.299 οι μη αποδοθείσες συντάξεις

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσα σε συνθήκες ιδιαίτερα δυσχερείς, λόγω και της έλλειψης του αναγκαίου προσωπικού (ιδιαίτερα μετά και τη δικαστική απόφαση απομάκρυνσης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 400 περίπου εργαζομένων της σειράς 9Κ του ΑΣΕΠ, απασχολούμενων κυρίως στο έργο απόδοσης των συντάξεων) καταβάλλει κάθε προσπάθεια εξορθολογισμού του χρόνου απόδοσης των κύριων συντάξεων.

Όπως επισημαίνει το ίδρυμα σε ανακοίνωσή του, «με βάση τα τηρούμενα μηχανογραφικά στοιχεία, στις 5/3/2014 οι εκκρεμείς υποθέσεις απόδοσης είναι οι παρακάτω:

1. Κύριες Συντάξεις:

• Απλές Συντάξεις (ασφαλισμένοι μόνο στο ΙΚΑ): 63.075.
• Συντάξεις, από διαδοχική ασφάλιση: 11.146.
• Συντάξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 14.489.
• Συντάξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις Διμερών Συμβάσεων: 5.152.

2. Επικουρικές Συντάξεις:

• Απλές Επικουρικές Συντάξεις (ασφαλισμένοι μόνο στο ΙΚΑ): 71.497.
• Επικουρικές, με διαδοχική ασφάλιση: 6.392.
• Επικουρικές, με διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 784.
• Επικουρικές, με διατάξεις Διμερών Συμβάσεων: 259

Τα δικαιούχα πρόσωπα Κύριων Συντάξεων και Επικουρικών ταυτίζονται σε ποσοστό άνω του 80%.

Με βάση τα ανωτέρω ακριβή στοιχεία το σύνολο των εκκρεμούντων συντάξεων κύριων και επικουρικών ως ενιαίο άθροισμα ανέρχεται σε 77.375.

Από το σύνολο αυτό περίπου οι 16.000 αφορούν περιπτώσεις συντάξεων με βάση τους κανονισμούς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διμερών συμβάσεων και οι 61.375 περιπτώσεις κύριων και επικουρικών που έχουν θεμελιωθεί με βάση το Ελληνικό Ασφαλιστικό Δίκαιο.

Το σύνολο των προσωρινών συντάξεων που έχουν αποδοθεί είναι 35.576 και εμπεριέχονται στο σύνολο τόσο των κύριων συντάξεων όσο και των επικουρικών και επιπλέον εμπεριέχονται σε αυτό το γενικό σύνολο, 4.500 συντάξεις αναπηρίας που έχουν με νομοθετική ρύθμιση τεθεί σε αναστολή διακοπής λόγω της μη εξέτασης των περιπτώσεων αυτών από τα ΚΕΠΑ.

Με βάση τα παραπάνω ακριβή στοιχεία από τις 77.375, οι μη αποδοθείσες συντάξεις, εξαιρουμένων των προσωρινών και των σε αναστολή διακοπής, αναπηρικών συντάξεων, ανέρχονται σε 77.375 – (35.576 + 4.500)= 37.299.

Η καθυστέρηση απόδοσης συντάξεων σε δικαιούχους αναμένεται, εντός του έτους να διορθωθεί σημαντικά, μετά και την ψήφιση σχετικής νομοθετικής διάταξης επαναπρόσληψης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της σειράς 9Κ και να αντιμετωπισθεί οριστικά μετά την εφαρμογή, εντός του 2015, της μηχανογραφικής εφαρμογής «σύνταξη σε μία μέρα» μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η ψηφιοποίηση του χρόνου ασφάλισης που διανύθηκε πριν από το 2002 για όλους τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, η καθυστέρηση απόδοσης όλων των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, προκαλεί καθυστέρηση απόδοσης πόρων για το σύνολο των δικαιούχων ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, περίπου 25 εκατ. € σε μηνιαία βάση.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εκτιμά ότι, εντός δύο ετών 2014-2015, το φαινόμενο της μηνιαίας καθυστέρησης δικαιούμενων συντάξεων, λόγω της αδυναμίας άμεσου υπολογισμού των συντάξεων εντός εύλογου χρόνου που δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες, θα μειώνεται προοδευτικά μέχρι τον πλήρη μηδενισμό αυτού του φαινομένου εντός του 2016».

SHARE