Η MLS Πληροφορική προέβη στην αγορά ιδίων μετοχών

mls1470382170

Η  MLS  Πληροφορική Α.Ε γνωστοποιεί στους επενδυτές ότι, σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 30.06.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την Δευτέρα 22.08.2016 σε αγορά 1.052 ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης 3,6780 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής  3.867,18 ευρώ.

Η συγκεκριμένη αγορά των μετοχών έγινε σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η αγορά των 1.052 μετοχών έγινε μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

SHARE