Ευρωπαική Πίστη: Στις 27 Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα εξαμήνου

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2017, σχετικά με την ημερομηνία δημοσίευσης των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεψν και των Εξαμηνιαίων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του 2017, που έχουν συνταχθεί βάσει των ΔΠΧΑ, μαζί με τα εξαμηνιαία συνοπτικά οικονομικά στοιχεία επί των εν λόγω Οικονομικών Καταστάσεων, τα οποία θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις  ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

SHARE