Εθνική Τράπεζα: Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της γενικής συνέλευσης

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τα θέματα της β΄ επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 29/4/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο Μέγαρο Μελά ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, στη συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο 582 Μέτοχοι, που εκπροσωπούν 424.325.126 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 34,60% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

H Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία και συνεδριάσε εγκύρως για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, τον κ.ν. 2190/1920 και το ν.3723/2008.

Θέμα 1ο: Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 34,60% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά Ευρώ 1.189.803.164 μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) σε αναλογία 10:1 και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split) σε Ευρώ 0,30, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Επιπρόσθετα αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας και παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
OXI
ΑΠΟΧΗ
ΨΗΦΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ
423.039.932
99,697%
124.376
0,029%
1.160.818
0,274%

 

Θέμα 2ο: Έκδοση κατ΄ εφαρμογή του νόμου 3864/2010 και της υττ΄ αρ. 38/2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών, μη εξασφαλισμένων και μειωμένης κατατάξεως αορίστου διάρκειας ομολογιών μετατρέψιμων υπό αίρεση σε κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, με δικαίωμα εξαγοράς αυτών από την Τράπεζα, συνολικού ποσού κεφαλαίου έως Ευρώ 1.900 εκατ., όπως αυτό θα προσδιοριστεί ειδικότερα από την Τράπεζα της Ελλάδος, καταβλητέου διά εισφοράς εις είδος, προς διάθεση αυτών με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τη διενέργεια των αναγκαίων πράξεων προς έκδοση και διάθεση των ομολογιών σύμφωνα με τους όρους κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:   20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 34,60% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έκδοση κατ΄ εφαρμογή του νόμου 3864/2010 και της υπ΄ αρ. 38/2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών, μη εξασφαλισμένων και μειωμένης κατατάξεως αορίστου διάρκειας ομολογιών μετατρέψιμων υπό αίρεση σε κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, με δικαίωμα εξαγοράς αυτών από την Τράπεζα, συνολικού ποσού κεφαλαίου έως Ευρώ 1.900 εκατ., όπως αυτό θα προσδιοριστεί ειδικότερα από την Τράπεζα της Ελλάδος, καταβλητέου διά εισφοράς εις είδος, προς διάθεση αυτών με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Τράπεζας και παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τη διενέργεια των αναγκαίων πράξεων προς έκδοση και διάθεση των ομολογιών σύμφωνα με τους όρους κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
OXI
ΑΠΟΧΗ
ΨΗΦΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ
419.608.067
98,888%
3.556.241
0,838%
1.160.818
0,274%

 

Θέμα 3°: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού ΕΥΡΩ 9.756 εκατ. μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το νόμο 3864/2010, με καταβολή σε μετρητά ή/και με εισφορά εις είδος και με δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων στο μέρος της ως άνω αύξησης που δύναται να καλυφθεί με μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων για το μέρος της ίδιας ως άνω αύξησης που δύναται να καλυφθεί με εισφορά εις είδος. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας στην ως άνω αύξηση. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προκειμένου να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών (κατ΄ άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920) και να εξειδικεύσει τους όρους της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:   20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 34,60% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού ΕΥΡΩ 9.756 εκατ. μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το νόμο 3864/2010, με καταβολή σε μετρητά και με εισφορά εις είδος και με δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων στο ποσοστό (12%) της αύξησης που δύναται να καλυφθεί με μετρητά (ήτοι Ευρώ 1.171.000.000) και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων για το μέρος της ίδιας ως άνω αύξησης που δύναται να καλυφθεί με εισφορά εις είδος. Επιπρόσθετα παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προκειμένου να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών (κατ΄ άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920) και να εξειδικεύσει τους όρους της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το Ν. 3864/2010 και την Π.Υ.Σ. 38/2012 καθώς επίσης αποφάσισε την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
OXI
ΑΠΟΧΗ
ΨΗΦΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ
419.604.992
98,888%
3.536.316
0,833%
1.183.818
0,279%
SHARE