ΕΧΑΕ: Στις 30/5 η ΓΣ για διανομή μερίσματος και εκλογή νέου ΔΣ

Σε τακτική γενική συνέλευση στις 30/5 καλεί τους μετόχους της η ΕΧΑΕ για την, μεταξύ άλλων, έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης του 2014 και γιανομή μερίσματος, την εκλογή νέου ΔΣ και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το πσοό των 43,8 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά την γενική συνέλευση θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων:

Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 – 31/12/2014) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 – 31/12/2014) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 – 31/12/2014) και διανομή μερίσματος.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 – 31/12/2014) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση (01/01/2014 – 31/12/2014), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης 2015 (01/01/2015 – 31/12/2015).

Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δέκατη πέμπτη (15η) εταιρική χρήση 2015 (01/01/2015 – 31/12/2015) και ορισμός της αμοιβής τους.

Ανακοίνωση εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002.

Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008.

Έγκριση συμβάσεων κατ΄ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920

Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό Ευρώ 43.796.937,21 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 7.190.541,93 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,11 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 20/05/2015, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 και ώρα 18:00, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα. Εάν και κατά την συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β΄ Επαναληπτική Συνέλευση την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 και ώρα 18:00, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα.

SHARE