ΕΧΑΕ: Διανομή μερίσματος 0,21 ευρώ – Στις 26 Μαΐου η αποκοπή

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και τη διανομή μερίσματος ύψους 0,21 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της ΕΧΑΕ που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου. Η Γ.Σ. δεν έλαβε απόφαση, λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας, για την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,11 ευρώ, θέμα που θα συζητηθεί στην α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει στις 3 Ιουνίου.

Ειδικότερα, η Γ.Σ., όπου παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι, αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 30.683.497 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 46,9% επί συνόλου 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών, ενέκρινε τη διάθεση των αποτελεσμάτων της 14ης εταιρικής χρήσης (από 01/01/2014 έως 31/12/2014) και τη διανομή μερίσματος ποσού 0,21 ευρώ ανά μετοχή.

Όσον αφορά στο μέρισμα της χρήσης, εγκρίθηκαν ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) οι 26η και 27η Μαΐου 2015 αντίστοιχα και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015, μέσω των χειριστών τους. Για όσους εκ των μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του μερίσματος από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ., ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους, το μέρισμα θα καταβληθεί μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς από την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος, σύμφωνα με το νόμο, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (0,021 ευρώ ανά μετοχή), και συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,189 ευρώ ανά μετοχή.

Επιπλέον, εξέλεξε τα παρακάτω 13 μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου:

– Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
– Κωνσταντίνο Βασιλείου
– Ιάκωβο Γεωργάνα
– Ιωάννη Εμίρη
– Δημήτριο Καραϊσκάκη
– Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
– Αδαμαντίνη Λάζαρη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
– Σωκράτη Λαζαρίδη
– Νικόλαο Μυλωνά, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
– Αλέξιο Πιλάβιο
– Πόλα Χατζησωτηρίου
– Διονύσιο Χριστόπουλο, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
– Νικόλαο Χρυσοχοϊδη

Ακόμη οι μέτοχοι επικύρωσαν την εκλογή του μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Βασιλείου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Φωκίωνα Καραβία.

Επιπλέον όρισαν τους κ. Νικόλαο Μυλωνά, Αλέξανδρο Αντωνόπουλο και Αδαμαντίνη Λάζαρη ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

Η Γ.Σ. αποφάσισε τη θέσπιση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, ως προτάθηκε προς το Σώμα και χορήγησαν στο διοικητικό συμβούλιο την εξουσιοδότηση να καθορίσει κατά την κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και γενικά να προβεί σε κάθε άλλη σχετική ή απαραίτητη για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών ενέργεια, ορίζοντας πληρεξουσίους της επιλογής του.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες, με έναρξη την 20/5/2015, ημερομηνία εγκρίσεως του προγράμματος από την Γενική Συνέλευση. Το εύρος της τιμής αγοράς των μετοχών είναι από 1,50 ευρώ έως 7 ευρώ, ενώ τουλάχιστον το 95% των ιδίων μετοχών που θα αγοραστούν (ήτοι ποσοστό έως 9,5% των υφισταμένων μετοχών) θα ακυρωθεί. Το υπόλοιπο μπορεί να διανεμηθεί στο προσωπικό.

Ακόμη οι μέτοχοι ενέκριναν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 43.796.937,21 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,67 ευρώ και την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η συζήτηση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.190.541,93 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,11 ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας, αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό αυξημένης απαρτίας

Για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για το 14ο θέμα, θα συνέλθει εκ νέου σε α΄ επαναληπτική συνέλευση στις 3/6/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στην Αθήνα, στην έδρα της Εταιρείας, σύμφωνα και με την από 20/4/2015 αρχική πρόσκληση του Δ.Σ.

SHARE