ΕΦΟΡΙΑ: Αλλάζουν όλα στις 15 Σεπτεμβρίου

Στον ανακαθορισμό της εσωτερικής αναδιάρθρωσης των εφοριών προχωρά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας αυτών στον έλεγχο και στην είσπραξη των δημόσιων εσόδων, τη βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού σε πλέον οργανωμένες και προαγωγικές μονάδες και την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

Τη σχετική απόφαση (υπ’ αρίθμ. Δ6Α/1126601ΕΞ/8.8.2013) υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης και σύμφωνα με αυτή η έναρξη λειτουργίας των ΔΟΥ Α’, Α’ – Β’ και Β’ Τάξεως με τη νέα διάρθρωση, της υποδιεύθυνσης, των τμημάτων τους κ.λπ., ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2013.

Από την ίδια ημερομηνία παύουν να λειτουργούν οι υποδιευθύνσεις και τα τμήματα των ΔΟΥ με την υφιστάμενη διάρθρωση, καθώς και όλα τα γραφεία που λειτουργούσαν βάσει του άρθρου 2 του π.δ. 16/19Θ9 (Α’ 6), ενώ οι ΔΟΥ θα διακρίνονται σε:

α) ΔΟΥ Α’ τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, στις οποίες λειτουργούν τμήματα «Ελέγχων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης»,

β) ΔΟΥ Α’ – Β’ τάξεως, επιπέδου διεύθυνσης, οι οποίες λειτουργούν χωρίς τμήματα «Ελέγχων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» και

γ) ΔΟΥ Β’ τάξεως, επιπέδου τμήματος.

Αναλυτικότερα, με βάση το κείμενο της εν λόγω αποφάσεως η νέα αναδιάρθρωση επιφέρει και τις εξής αλλαγές:

Α. Ι. Οι ΔΟΥ Α’ τάξεως διαρθρώνονται σε μία Υποδιεύθυνση, πέντε έως οκτώ Τμήματα και τρία έως τέσσερα Γραφεία, με τις εξής αρμοδιότητες:

α) Τμήμα Α’ – Ελέγχων, στις αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνονται οι φορολογικοί έλεγχοι για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

β) Τμήμα Β’-Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης στο οποίο περιλαμβάνεται και η νομική υποστήριξη της ΔΟΥ, για αντικρούσεις προσφυγών κατά πράξεων επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή ειδικών εισφορών, καθώς και οι αντικρούσεις επί ανακοπών ή λοιπών ενδίκων μέσων που ασκούνται από φορολογουμένους ή οφειλέτες του Δημοσίου.

γ) Τμήμα Γ’- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους,

δ) Τμήμα Δ’ – Εσόδων, το οποίο έχει αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του υφιστάμενου Τμήματος Εσόδων των ΔΟΥ Α’ Τάξεως, καθώς και η ταμιακή βεβαίωση των εσόδων, η λογιστική απεικόνιση αυτών, αλλά και η λογιστική απεικόνιση των εισπράξεων, επιστροφών ή διαγραφών, καθώς και των πληρωμών των δαπανών και η αποστολή των παραστατικών στοιχείων ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο

ε) Τμήμα Ε’ – Διοικητικά και μηχανογραφικής υποστήριξης στο οποίο συγχωνεύεται το υφιστάμενο Τμήμα Μητρώου και το υφιστάμενο Γραφείο Γραμματείας των ΔΟΥ Α’ Τάξεως και μεταφέρονται οι αρμοδιότητές τους.

στ) Γραφείο Διαχείρισης, το οποίο υπάγεται απευθείας στον προϊστάμενο της ΔΟΥ.

 

ΠΗΓΗ: NAFTEMPORIKI.GR

SHARE