ΕΛΠΕ: Μέρισμα 0,2 ευρώ/μετοχή ενέκρινε η Γ.Σ.

Τη διανομή ποσού 0,20 ευρώ ανα μετοχή από τα φορολογημένα αποθεματικά ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων των ΕΛΠΕ που πραγματοποιήθηκε την 23η Ιουνίου 2017.

Αναλυτικά, η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε ο απολογισμός διαχειρίσεως, η έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ. και οι εκθέσεις των Ορκωτών ελεγκτών,  χρήσεως 2016

2ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2016

3ο ΘΕΜΑ:   Εγκρίθηκε ο πίνακας διάθεσης κερδών χρήσεως 2016 και η διανομή ποσού € 0,20 ανα μετοχή από τα φορολογημένα αποθεματικά όπως απεικονίζονται  στα βιβλία της εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ημερομηνία αποκοπής του διανεμόμενου ποσού τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης του  (Record date) την  Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του διανεμόμενου ποσού τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017.

4ο ΘΕΜΑ: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

5ο ΘΕΜΑ:    Εγκρίθηκαν η καταβληθείσα αποζημίωση των μελών και οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2016 και καθορίστηκε η αποζημίωσή τους για το έτος 2016.

6ο ΘΕΜΑ: Εξελέγη για τη χρήση 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας, η ελεγκτική  εταιρεία “Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.” και καθορίστηκε η αμοιβή της.

7ο ΘΕΜΑ:  Εξελέγη ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ο κ. Βασίλειος Κουνέλης με θητεία μέχρι την 26.6.2018.

Σημειώνεται ότι στη συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι 207  μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 260.657.942 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου  305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 85,28%  του καταβεβλημένου  μετοχικού κεφαλαίου.

SHARE