ΕΛΒΕ: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΛΒΕ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ 826.875 με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,96 ευρώ σε 0,71 ευρώ και σχετική τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η γενική συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδότησε το ΔΣ να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Επίσης, εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή χρήσης 1/1-31/12/2016 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

Τέλος επικυρώθηκε ο τρόπος διάθεσης των κερδών της χρήσης 01/01/2016-31/12/2016.

SHARE