ΔΟΛ: Από 8/5 έως 4/6 η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης

Η περίοδος αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης για το ΔΟΛ θα διαρκέσει από τις 8 Μαΐου 2013 έως και τις 4 Ιουνίου 2013, όπως αναφέρεται στο Πληροφοριακό δελτίο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Αναλυτικά όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

Στις 30 Απριλίου 2013, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε, το Πληροφοριακό Δελτίο επί της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης που ο κ. Σταύρος Π. Ψυχάρης, είχε απευθύνει στις 8 Απριλίου 2013 προς τους μετόχους της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» («ΔΟΛ ΑΕ» ή «Εταιρεία»), ακολούθως δε, κατά την ίδια ημερομηνία, είχε υποβάλει προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και είχε κοινοποιήσει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με παράλληλη ανακοίνωση την ίδια ημερομηνία στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Το Πληροφοριακό Δελτίο, ως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και οι δηλώσεις αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, θα διατίθενται δωρεάν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε όλα τα εν Ελλάδι καταστήματα της «ALPHA BANK Α.Ε.» (ο «Διαχειριστής»), από τις 8 Μαΐου 2013 και καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (ως ακολούθως ορίζεται).

Επίσης, οι μέτοχοι θα μπορούν από τις 8 Μαΐου 2013 και καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης να λαμβάνουν αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου από τα γραφεία της Alpha Bank Α.Ε., Σταδίου 40, 10252, Αθήνα, που ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος.

Επίσης το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο και από το διαδικτυακό τόπο της Alpha Bank (www.alpha.gr) και του Χ.Α. (www.ase.gr).

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης, ως αναλυτικά περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, και στο πλαίσιο του νόμου 3461/2006, ο Προτείνων προσφέρεται να αγοράσει το σύνολο των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρείας (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), τις οποίες ο Προτείνων δεν κατείχε κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 2.668.891 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,915% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας.

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Προσφερόμενες Μετοχές που θα του προσφερθούν μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, υπό τον όρο ότι οι Προσφερόμενες Μετοχές και τα εν λόγω δικαιώματα είναι ελεύθερα βαρών, ενεχύρου, επικαρπίας, ενοχικού περιορισμού, επιβαρύνσεως, διεκδικήσεως ή/και οιουδήποτε άλλου δικαιώματος τρίτου.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων προτίθεται, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει χρηματιστηριακώς ή/και εξωχρηματιστηριακώς κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει το προσφερόμενο αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης.

3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Η περίοδος αποδοχής (η «Περίοδος Αποδοχής») θα διαρκέσει από τις 8 Μαΐου 2013 έως και τις 4 Ιουνίου 2013, μέχρι τη λήξη του ωραρίου του Διαχειριστή με το κοινό, δηλαδή διαρκεί συνολικά 28 ημέρες.

4. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ

Ο Προτείνων θα καταβάλει, τοις μετρητοίς το ποσό των 0,64 Ευρώ (το “Προσφερόμενο Αντάλλαγμα”), για την αγορά εκάστης (1), εμπροθέσμως, προσηκόντως και εγκύρως Προσφερόμενης Μετοχής το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου όπως ισχύει και των διευκρινιστικών ανακοινώσεων της ΕΚ με ημερομηνίες 19/3/2010 και 5/10/2010. Εκ του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, θα αφαιρεθούν τα κατά νόμο βαρύνοντα τους αποδεχόμενους μετόχους ποσά (φόρος εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, δικαιώματα εκκαθάρισης ΕΧΑΕ), ως αυτά περιγράφονται ειδικά στο Πληροφοριακό Δελτίο.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν εγκύρως Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε κατάστημα της Alpha Bank στην Ελληνική Επικράτεια. Έντυπα των Δηλώσεων Αποδοχής, θα είναι διαθέσιμα σε όλα τα ως άνω υποκαταστήματα στην Ελληνική Επικράτεια καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τη λεπτομερή διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, όπως αυτή παρατίθεται στο κεφάλαιο 5 του Πληροφοριακού Δελτίου.

6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθεί εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 3461/2006, ήτοι μέχρι και την 6 Ιουνίου 2013.

Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα και η καταβολή του Τιμήματος προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους θα διενεργηθεί εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι μέχρι και τις 12 Ιουνίου 2013.

Κατόπιν ολοκληρώσεως της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ενεργώντας κατ΄ άρθρο 27 του Νόμου, θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα εξαγοράσει τις Μετοχές των υπολοίπων Μέτοχων, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, εντός της νόμιμης (τριμήνου) προθεσμίας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας που θα ληφθεί με ποσοστό ίσο κατ’ ελάχιστο του 95% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, στην οποία ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης.

Παράλληλα και ενεργώντας κατ’ άρθρο 28 του Νόμου, ο Προτείνων, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας πρότασης θα αναλάβει, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτά χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Τίμημα, όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα εξόδου των Μετόχων.

SHARE