ΔΕΗ: Κέρδη 55,7 εκατ. ευρώ στο α΄τρίμηνο του 2015

Ôï êåíôñéêü êôÞñéï ôçò ÄÅÇ óôçí ïäü ×áëêïêïíäýëç,ÐÝìðôç 19 Éïõëßïõ 2012 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)
Ôï êåíôñéêü êôÞñéï ôçò ÄÅÇ óôçí ïäü ×áëêïêïíäýëç,ÐÝìðôç 19 Éïõëßïõ 2012 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Στα 55,7 εκατ. ευρώ υποχώρησαν τα καθαρά κέρδη το α’ τρίμηνο του 2015 τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ, έναντι 81,3 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 4,5 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 313,9 εκατ. ευρώ, από 309,4 εκατ. ευρώ πέρυσι ενώ ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4% στα 1,548 δισ. από 1,488 δισ. πέρυσι. Όπως αναφέρει η ΔΕΗ η αύξηση των κερδών προ τόκων φόρων και αποσβέσεων το α΄ τρίμηνο του 2015 έναντι του α΄ τριμήνου του 2014 είναι μεγαλύτερη, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2014 περιλαμβάνεται εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους € 23,2 εκατ. από την αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013.

Επιπλέον, στο ΕΒΙΤDA του α΄ τριμήνου 2014 περιλαμβάνεται και μία θετική επίπτωση από την ανάκτηση, μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ποσού ύψους € 17,4 εκατ. ως κρατική ενίσχυση προς την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2007 έως τον Μάρτιο 2008.  Επιπρόσθετα, για τον ίδιο λόγο, τα προ φόρων κέρδη του α΄ τριμήνου 2014 ήταν αυξημένα κατά € 3,9 εκατ. που αντιστοιχούσαν στους αναλογούντες πιστωτικούς τόκους.

Η τελευταία αυτή θετική επίπτωση αντιστράφηκε στο γ΄ τρίμηνο του 2014 σε συνέχεια της ακύρωσης από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της σχετικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Η ΔΕΗ άσκησε αναίρεση κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου.

SHARE