Γαλαξίδι: Έγκριση του squeeze out από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Γαλαξίδι» ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, i) ενέκρινε το από 16.08.2017 αίτημα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Αναμοκάμπτι Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (στο εξής ο «Προτείνων») για άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων κοινών, ονομαστικών, μετοχών της ανώνυμης εταιρείας (squeeze out) με την επωνυμία «Γαλαξίδι», ονομαστικής αξίας € 0,37 η κάθε μία, τις οποίες δεν κατέχει ο ίδιος και τα λοιπά πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα μέσω της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε στις 25.05.2017 σύμφωνα με το Νόμο και ii) όρισε την 03.10.2017 ως ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το αντάλλαγμα θα ανέλθει σε €0,700 ανά Μετοχή σε μετρητά από τον Προτείνοντα προς τους κατόχους των Μετοχών αυτών.

Από αυτό το ποσό θα αφαιρεθεί ο προβλεπόμενος φόρος συναλλαγών ύψους 0,20% επί της αξίας μεταβίβασης, ενώ ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των μετόχων την καταβολή των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μεταβιβαζόμενων μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, όπως ίσχυε και στη δημόσια πρόταση του Προτείνοντος.

Η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα του Δικαιώματος Εξαγοράς προβλέπεται στην απόφαση 1/644/22.04.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

SHARE