Αύξηση 0,7% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία το Νοέμβριο

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία (Γ∆ΤΕ) του µηνός Νοεµβρίου 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεµβρίου 2011, σηµείωσε αύξηση 0,7%, έναντι αύξησης 8,5% που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Ο Γενικός ∆είκτης κατά το µήνα Νοέµβριο 2012, σε σύγκριση µε το δείκτη του Οκτωβρίου 2012, παρουσίασε µείωση 1,0%, έναντι αύξησης 1,0%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011.
Ο µέσος ∆είκτης του δωδεκαµήνου ∆εκεµβρίου 2011 – Νοεµβρίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου ∆εκεµβρίου 2010 – Νοεµβρίου 2011, παρουσίασε αύξηση 5,1%, έναντι αύξησης 7,6%, που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.

SHARE