Αχ αυτό το Μέγαρο Μουσικής….

Με μια ακόμη τροπολογία το Μέγαρο Μουσικής  θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014, χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τα χρέη του προς το ελληνικό Δημόσιο, το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για όλες τις πράξεις και συναλλαγές, πλην της μεταβίβασης ακινήτου ιδιοκτησίας του.

Το δικαίωμα αυτό δόθηκε προσωρινά -και πάλι με τροπολογία που είχε ψηφιστεί στις αρχές του έτους- στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ) μέχρι τις 31 Αυγούστου 2014.

Με την ίδια ρύθμιση (ν.4264/2014), ορίζεται επίσης ότι δεν επιτρέπεται η διενέργεια κανενός συμψηφισμού σε βάρος του Μεγάρου Μουσικής που αφορά βεβαιωμένες χρηματικές απαιτήσεις του Δημοσίου ή ασφαλιστικών Οργανισμών κατά του Μεγάρου, ότι αναστέλλονται οι κατά του Μεγάρου Μουσικής, πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διασφαλιστικού μέτρου, ενώ τονίζεται ότι «ειδικά για τα χρέη του Μεγάρου Μουσικής από καταπτώσεις εγγυήσεων του Δημοσίου, δεν υπολογίζονται τόκοι και πρόστιμα».

Η ρύθμιση αυτή είχε κριθεί αναγκαία εν όψει μιας επικείμενης συνολικής λύσης, χωρίς να συνεπάγεται απαλλαγή του Μεγάρου Μουσικής από την υποχρέωση εκπλήρωσης των φορολογικών και ασφαλιστικών του υποχρεώσεων.

SHARE