Αστήρ Παλάς: Στις 13/5 η Γενική Συνέλευση για έγκριση διάθεσης κεφαλαίων

Στις 13 Μαίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αστήρ Παλάς με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 13η Μαίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στην έδρα της εταιρείας, Απόλλωνος 40 Βουλιαγμένη, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις πάνω σε θέματα ημερήσιας διάταξης, που αναφέρονται παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 (1/1/2014-31/12/2014) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014 ( 1/1/2014-31/12/2014).

3. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 11 Απριλίου 2014 έως και 12 Μαίου 2015 και προέγκριση αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2016.

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2015 και έγκριση της αμοιβής τους.

5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6.  Έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

7. Ανανέωση θητείας μελών επιτροπής ελέγχου.

8. Διάφορες ανακοινώσεις

SHARE