Από 2 Φεβρουαρίου το ομόλογο της Δέλτα Τεχνικής

 

Στις 2 Φεβρουαρίου 2018 ξεκινάει η διαπραγμάτευση των 6.500 κοινών ονομαστικών άυλων Ομολογιών, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ έκαστης, της Δέλτα Τεχνική.

Το ομόλογο φέρει κουπόνι 5,5% και η περίοδος εκτοκισμού είναι κάθε έξι μήνες.

Οι ομολογίες προέρχονται από τη διάθεση με Ιδιωτική Τοποθέτηση σύμφωνα με την από 26.07.2017 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Συνέλευσης των Μετοχών της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 30 Ιανουαρίου 2018 ενέκρινε την ένταξη των ως άνω Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι Ομολογίες με ημερομηνία έκδοσης 22.12.2017 θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών θα είναι το 100,00% της ονομαστικής αξίας της κάθε Ομολογίας, ήτοι 1.000 ευρώ. Το Πληροφοριακό Έγγραφο που συνέταξε η εταιρεία για την έκδοση των ομολογιών θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.deltatechniki.gr), του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης (www.betasecurities.gr) από την 31.1.2018. Επίσης, θα είναι διαθέσιμο και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας και του Συμβούλου Έκδοσης BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

SHARE