Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ek

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 764/12.9.2016 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την έγκριση του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρίας «HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» για τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έως 40.000.000 κοινών Ομολογιών της Εταιρίας.

• Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην εταιρία με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4209/2013.

• Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 85.000 σε επτά αλλοδαπά επενδυτικά κεφάλαια, διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις επί μετοχών της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε».

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο € 15.000 σε έκαστο εκ των νομικών προσώπων με τις επωνυμίες ABBEVILLE OPPORTUNITY MASTER FUND, KAIROS INTERNATIONAL SICAV, HENDERSON LUTRA FUND LTD και € 10.000 σε έκαστο εκ των νομικών προσώπων με τις επωνυμίες GLOBAL INCOME MALTA II LTD, HENDERSON GLOBAL EQUITY MULTI STRATEGY MASTER FUND LIMITED, HENDERSON STRATEGY INVESTMENT FUNDS ICVC, STRATEGIC EMERGING EUROPE FUND διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών, κατά παράβαση του άρθρου 12 (1.β) του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτό εξειδικεύεται από το άρθρο 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 827/2012 για τις ανοιχτές πωλήσεις.

SHARE