ΑΚΙΝΗΤΑ – ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ: Πως θα απαλλαγούν οι ιδιοκτήτες από τον φόρο

 

Οι ιδιοκτήτες, προκειμένου να απαλλαγούν από τον φόρο εισοδημάτων για ενοίκια που δεν έχουν εισπράξει, μπορούν να εκχωρήσουν τα ποσά αυτά στο Δημόσιο, αλλά η όλη διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την εμπρόθεσμη υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης.

Η διάταξη της τροπολογίας που θα τεθεί προς συζήτηση και ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής την Τρίτη 12 Μαΐου αναφέρει συγκεκριμένα: «Εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, επιτρέπεται να μη συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα.

»Η εκχώρηση γίνεται με δήλωση του υπόχρεου σε φόρο, η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του Προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας πριν την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορά.

»Το Δημόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώματα του εκχωρητή. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης εισοδημάτων στο Δημόσιο, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή, η διαδικασία βεβαίωσης καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής».

SHARE